[ home ]

  
    
  
ú č t o v n í c t v o - m z d y - p e r s o n a l i s t i k a
  
   
 

TASSA Vás odbremeňuje od účtovníckej administratívy tak, aby ste svoj čas mohli venovať hodnototvorným aspektom Vášho podnikania. 

 

Vykonávame najmä:

 

predkontáciu predložených účtovných dokladov

spracovanie účtovníctva na PC

zostavenie výstupných zostáv a podkladu pre priznanie k DPH

vedenie pokladničných kníh

vedenie analytiky podľa špecifických požiadaviek klienta (napr. delenie podľa stredísk, zákaziek a pod.)

oboznamovanie klientov so zmenami v legislatíve

koncoročné uzatvorenie účtov, zhotovenie kompletného podkladu priznania k dani z príjmov PO spolu s prílohami

  
  

vedenie kníh faktúr

evidenciu investičného majetku

zasielanie priebežných prehľadov e-mailom

vypracovanie cash-flow

spracovanie  štatistických výkazov

podklady pre inventarizáciu majetku a záväzkov

saldokonto odberateľov a dodávateľov

prehľad o úhradach dodávateľských a odberateľských faktúr

zabezpečenie overenia auditorom

archiváciu zostáv v elektronickej podobe

  
     
  

 

 Mám faktickú!

k
k

 

Otázka :

 

Môj e-mail :

 

k

            © i-TASSA 2003

k